TIL FAGPROFESSIONELLE


ER DET TID TIL SPECIALISERING?


Oldenburg Rådgivning tilbyder ved siden af forældrerådgivningen en række specialiserede ydelser, som især er målrettet ledere, lærere, pædagoger og socialrådgivere på børneområdet.


Ydelserne er til jer fagprofessionelle i de almene- og specialiserede tilbud og skoler, der mangler inspiration, faglig sparring og værktøjer til den specialpædagogiske indsats, didaktikken og den differentierede undervisning - og ikke mindst forældresamarbejdet.


Det kan også være, at I som dagtilbud eller skole har brug for et nyt, enkelt og brugbart profil-værktøj, når I skal omsætte den pædagogisk-psykologiske vurdering (PPV), psykiatriens erklæringer og andres udtalelser til en god, realistisk og didaktisk plan for den støtte og specialundervisning et barn skal have?


Det er nemlig en svær (og ofte lidt overset) 'oversættelsesopgave' for mange lærere og pædagoger.


Ydelserne er også målrettet socialrådgivere i den kommunale forvaltning, der mangler en kompetent støtteperson til forældre, hvis børn skal anbringes på et tilbud eller i familiepleje (SEL §54). Det kan også være en erfaren pædagog til en særlig støtte- eller afløsningsopgave - eller måske til en specialiseret (og hjemmebaseret) indsats til et psykisk sårbart barn, der mistrives eller venter på et nyt skoletilbud.

FAGLIGE OPLÆG OG UNDERVISNING

Til lederen af et alment -eller specialiseret tilbud, et uddannelsessted eller en børne- og familieafd., der ønsker inspiration, ny viden og værktøjer til samarbejdet med forældre til børn med særlige behov.

FAGLIG SPARRING OG KONSULENTBISTAND

Til lederen af et alment - eller specialiseret tilbud der i den daglige praksis mangler inspiration, sparring og et konkret værktøj (profilen) til at lave en plan og evaluere en specialiseret og differentieret indsats. 

STØTTEPERSON TIL FORÆLDRE

Til socialrådgiveren, der har brug for en dygtig og erfaren støtteperson til forældre i forbindelse med en anbringelse af et barn på et døgntilbud (eller i en plejefamilie). En støtteperson tilbydes efter SEL §54.

SÆRLIG STØTTE TIL ET BARN ELLER EN UNG

Til socialrådgiveren, der leder efter professionel støtte til et barn eller en ung - enten i form af en specialpædagogisk indsats i hjemmet - eller som aflastning til den øvrige familie (afløsning efter SEL §84).DET SVÆRE FORÆLDRESAMARBEJDE


Hvad enten man er leder af et alment- eller specialiseret tilbud, lærer, pædagog eller socialrådgiver, kan samarbejdet med forældre til børn med særlige behov til tider opleves så vanskeligt og følelsesladet, at det går ud over dialogen med forældrene - og i værste fald indsatsen for barnet.


Og det er der faktisk en rigtig god grund til. 


Forældreskabet er sårbart, når man har et barn med særlige behov - og mange forældre har en oplevelse af at være på 'overarbejde' (praktisk og følelsesmæssigt) for at sikre den rette hjælp og støtte til deres barn.


Mødet med 'systemet' og de forskellige parter omkring barnet, kan være svær eller ligefrem grænseoverskridende - og mange oplever at være havnet (ufrivilligt) i en position som de særligt krævende, kritiske eller bekymrede (ofte 'ressourcetærke') forældre.


Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi kan gøre en forskel for forældrene - og ikke mindst børnene?


Lige præcis den del har jeg et kvalificeret og erfarent bud på. 


Som fagprofessionel kan man nemlig, ved hjælp af indsigt i forælderperspektivet og egne idealer, blive bedre til at holde fast i dialogen og fagligheden, involvere forældrene meningsfuldt, holde bedre møder - og dermed forebygge og håndtere et potentielt konfliktfyldt og meget lidt konstruktivt samarbejde.MANGLER I INSPIRATION TIL ET GODT OG KONSTRUKTIVT

FORÆLDRESAMARBEJDE?

For mange pædagoger, lærere og socialrådgivere er der brug for en særlig opmærksomhed og indsigt - noget ekstra til værktøjskassen, når det gælder samarbejdet med forældre, der har børn med særlige behov.


Forældresamarbejdet er en kompleks størrelse, fordi der er noget sårbart på spil - også for fagpersoner. Der er derfor ikke nogen lette løsninger (eller en manuel for den sags skyld). 


Måske har I brug for værktøjer til at håndtere svære samtaler, hvor I skal fortælle om, hvad der bekymrer jer, hvilke støtte I giver og hvordan barnet udvikler sig i netop jeres kontekst?


Eller det kan være, at I gerne vil blive bedre til at 'læse' og håndtere forældrenes mere eller mindre bevidste strategier i samarbejdet, så fokus bliver ved med at være på sagen - og dermed barnets sociale og faglige udvikling.


I kan også få hjælp til at organisere og deltage i netværks- eller statusmøder, hvor der er forskellige faglige perspektiver i spil og forældrene (udover at være berørte) stiller spørgsmål til rammer og indhold i den faglige indsats. 


Et godt samarbejde, der hvor forældreskabet er sårbart, handler nemlig ikke kun om, hvordan vi som professionelle møder og anerkender forældrenes perspektiv. Det handler i høj grad også om, hvornår, hvor meget og i hvad vi rent faktisk inddrager dem, både når vi definerer hvad 'problemet' (bekymringen) er - og når vi skal finde løsningerne.


Måske er det der I er lige nu - hvor I har brug for skræddersyet inspiration og et supplement til lige netop jeres samarbejdspraksis med forældrene?ER DU SOCIALRÅDGIVER PÅ BØRNEOMRÅDET?


Oldenburg Rådgivning tilbyder også professionel hjælp til børn, unge og familier, der i kortere eller længere perioder har brug for særlig støtte eller en særlig indsats.


I samarbejde med en række specialiserede parter tilbyder jeg støttepersoner til forældre (SEL §54), hvis børn eller unge anbringes på et tilbud eller i en plejefamilie.


Jeg tilbyder også specialpædagogisk støtte til særligt sårbare børn og unge, som i en periode har brug for en specialiseret og helt eller delvist hjemmebaseret indsats, hvor der skal samarbejdes tæt, tværprofessionelt, fleksibelt og med variende intensitet, med fx børne- og ungdomspsykiatrien.


Målgruppen er børn og unge, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt nedsat (fx autismespektrumforstyrrelse, adhd, angst og komorbide tilstande) - eller hvor der er bekymring herfor. Kendetegn er i øvrigt, at børnene og de unge primært reagerer indad (ikke udadrettet reaktionsmønster).


For børnene og de unge kan der være tale om skolevægring, eller at de venter på - eller trives dårligt, i et skole- eller behandlingstilbud. Det kan også være, at de har brug for hjælp til at træne sociale - og hverdagslivsfærdigheder; fx madlavning, tøjvask, oprydning, indkøb og brug af offentlig transport. 


Særlig støtte kan gives på forskellige på måder, fx i form af støtte- og kontaktperson (SEL §52 stk. 3).


I komplekse sager tilbyder jeg faglig sparring og udarbejdelse af indsats- og støtteprofiler, der - med inddragelse af børnenes og forældrenes perspektiv, giver et overblik over den samlede indsats, herunder relevante tilgange og metoder, der optimalt bør anvendes for at realisere de mål, der er opstillet (SEL §140).


Jeg tilbyder også afløsning i hjemmet (SEL § 84), hvor forældre og eventuelt søskende aflastes samtidig med at barnet eller den unge får professionel hjælp og støtte.